cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

AB=CD صعودی

ایده این الگو اینست که چنانچه سه نقطه اول آن را بیابیم، قادر خواهیم بود نقطه چهارم را محاسبه نماییم. قیمت در 100 درصد مواقع به نقطه محاسبه شده D رسیده و یا از آن فراتر میرود. بااینحال، قرار است روند قیمت سهم در نقطه D به سمت بالا چرخیده که این تنها در 38 […]