cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

کف لوله‌ای

زمانی که عملکرد این الگو در مقیاس هفتگی بررسی میشود، عملکرد خوبی در بازار صعودی دارند. بااینحال در مقایسه با سایر الگوهای مقیاس هفتگی در رتبه آخر قرار می‌گیرند. ابن الگو ها دارای نرخ خروج سربه‌سر کوچک و میانگین رشد بالایی پس از شکست می‌باشند.   نتایج مهم:   رتبه عملکرد کلی*: 3 از 3 […]