cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

کاهش ناقص قیمت

کاهش‌های ناقص قیمت، الگوهایی هستند که در پایان الگوهای بازشونده و مستظیل‌ها ظاهر میگردند. وجود آنها بیانگر شکست الگو از بالا می‌باشد؛ اگرچه که همیشه این موضوع روی نخواهد داد. خبر خوب در این رابطه اینست که زمانی که کاهش ناقص قیمت شکل میگیرد، عملکرد پساشکست الگو بهبود می‌یابد.   راهنمای شناسایی: مشخصات شرح اعتبار […]