cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

کانال

  زمانی که قیمت روندی صعودی یا نزولی داشته و بین دو خط موازی قرار گیرد، الگوی کانال شکل خواهد گرفت. در رابطه با کانال افقی به الگوهای مستطیل سقف و مستطیل کف مراجه نمایید.   راهنمای شناسایی الگو:   مشخصات شرح روند قیمت منتهی به الگو روند قیمتی منتهی به الگو می‌تواند از هر […]