cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

 

چکیده:

 

نمودار قیمت میتواند یک الگوی مثلث صعودی را در هر جهتی بشکند. زمانی که این اتفاق رخ داده ولی قیمت بیش از 10 درصد در جهت مورد نظر جابجا نشده و بازگشته و الگو از جهت مخالف شکسته میشود، آنگاه می‌گوییم روند قیمت بر الگو غلبه نموده است.

 

مثلث صعودی مغلوب: یکبار مغلوب

 

در زبر نمونه‌ای از مثلث صعودی مغلوب آورده شده است.

الگوی مثلث با خطوط همگرای قرمز مشخص شده که در نقطه A از بالا شکسته میشود. بااینحال پس از رشدی اندک، قیمت سهم چرخیده و در نقطه B در زیر پایین‌ترین نقطه الگو بسته میشود. در این لحظه است که روند قیمت بر شکستِ از بالای الگو غلبه می‌نماید. حال چنانچه قیمت سهم در جهت نزولی بیشتر از 10 درصد پس از شکست الگو حرکت نماید، آنگاه این الگو را الگوی یکبار مغلوی می‌نامیم.

جهت پیدا کردن الگوی یکبار مغلوب، موارد زیر را جستجو نمایید:

 

مثلث صعودی مغلوب: دوبار مغلوب

 

در شکل زیر نمونه‌ای از مثلث صعودی دوبار مغلوب نشان داده شده است.

الگوی مثلث صعودی با دو خط قرمز همگرا مشخص شده که با بسته شدن قیمت زیر خط روند صعودی، شکست الگو از پایین رقم می‌خورد. حرکت نزولی سهم در نقطه A پایان یافته و قیمت به نقطه B رشد مینماید. زمانی که قیمت در بالای سقف الگو بسته میشود، بر شکست از پایین الگو غلبه کرده است. قیمت همچنان به رشد خود تا نقطه E ادامه میدهد که این رشد کمتر از 10 درصد (از نقطه شکست دوم (B) تا نقطه E) می‌باشد.

پس از از سر گیری مجدد روند نزولی، هنگامی که قیمت در زیر کف الگو بسته می‌شود، برای دومین بار بر الگوی نموداری غلبه نموده است. این اتفاق در نقطه C رخ میدهد. پس از آن قیمت سهم بیش از 10 درصد در زیر خط افقی قرمز (کف الگو) حرکت می‌نماید.

جهت پیدا کردن الگوی دوبار مغلوب، موارد زیر را جستجو نمایید:

 

مثلث صعودی مغلوب: سه‌بار مغلوب

 

شکل زیر مثال خوبی از مثلث صعودی سه‌بار مغلوب را به تصویر می‌کشد.

مثلث صعودی با دو خط قرمز همگرا مشخص شده است. در سمت راست نقطه A، قیمت سهم در زیر خط روند صعودی بسته شده و شکست از پایین الگو را رقم میزند. قیمت سهم پس از شکست الگو، تا نقطه B پایین رفته و بازمیگردد.

زمانی که قیمت در نقطه C در بالای سقف الگو بسته میشود، برای اولین بار بر الگوی مثلث صعودی غلبه می‌نماید. سپس به رشد خود تا نقطه D ادامه داده، اما این رشد نسبت به خط افقی (تراز شکست) کمتر از 10 درصد می‌باشد. قیمت مجددا بازگشته و تا نقطه E پیش میرود. دقت نمایید که نقطه E زیر کف الگو قرار دارد. افت قیمت از خط قرمز تا نقطه E کمتر از 10 درصد بوده، لذا حرکت سهم از D تا E برای دومین بار بر الگوی مورد بحث غلبه می‌نماید.

و اما قیمت سهم در جهت شکست باز هم کمتر از 10 درصد حرکت نموده و پس از بازگشت، تا نقطه G رشد می‌نماید. این حرکت و بسته شدن قیمت بالای سقف الگو بمعنای مغلوب شدن الگو برای سومین بار می‌باشد.

جهت پیدا کردن الگوی دوبار مغلوب، موارد زیر را جستجو نمایید:

 

عملکرد:

 

جهت مشاهده و مقایسه عملکرد به “عملکرد الگوهای مغلوب” مراجعه نمایید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *